Scientech Corporation  
  English
   
 

 
 
   
人力資源
   
員工福利
加入我們
  活動花絮我們有規劃完善的教育訓練及充滿活力的福利委員們為同仁舉辦各式戶內外活動,讓辛耘的伙伴們能保有青春動力及成長源泉。
2006 2007 2008 2010 2011 2012
icon20080604 目標管理與PDCA
 
20080621 部屬培育與激勵
 
icon20080702 問題分析與解決
 
icon20080712 部屬諮商與輔導
 
icon20080802 職能為基礎的招募面談
 
icon20081004~05 年度目標策略共識營
icon20081028 年度目標策略共識營
 


 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Scientech All rights reserved. Site map